STIK

Naše podjetje ima prostore v Ljubljani in Bohinju in zajema celotno območje Slovenije.
Pridite in nas obiščite ali pa nam pošljite sporočilo!

Stopite v stik

  Slovenska cesta 58

  1000 Ljubljana ,Slovenia

  Prečna ulica 1C

  4264 Bohinjska Bistrica, Slovenia

  Telefon: +386 51 440 399

  Email: [email protected]

  Slovenska cesta 58

  1000 Ljubljana ,Slovenia

  Telefon: +386 51 440 399

  Email: [email protected]

  Prečna ulica 1C

  4264 Bohinjska Bistrica, Slovenia

  Splošni pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami

  ki jih je sprejela družba SiPD d. o. o. na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) kot sledi:

  1. UVODNE DOLOČBE
  1.1. S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) se urejajo pravna razmerja med družbo SiPD, d.o.o. (v nadaljevanju: »nepremičninska družba«) in naročiteljem.
  1.2. Vsakokrat veljavni splošni pogoji se uporabljajo za vsako pogodbo o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem.
  1.3. Za vsako pogodbo o posredovanju se uporablja tudi
  vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske
  družbe.
  1.4. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so drugačna od Splošnih pogojev ali cenika, veljajo določila pogodbe o posredovanju.
  1.5. Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je dne 30. 8. 2011 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami.

  2. POMEN IZRAZOV
  V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
  a) Nepremičninska družba je družba SiPD, nepremičnine in razvoj, d.o.o.
  b) Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja, ki je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
  c) Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev predpogodb oziroma pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina (kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino).
  d) Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
  e) Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
  f) Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je naročitelj po zakonu dolžan preživljati.
  g) Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo
  prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se
  zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal plačilo za posredovanje, če bo predpogodba / pogodba sklenjena, in morebitne dodatne ostale storitve v skladu z dogovorom.
  h) Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je pogodba o prodaji, nakupu, oddaji, najemu ali zakupu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
  i) Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina.

  3. STORITVE POSREDOVANJA
  3.1. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:
  – prodaji ali nakupu nepremičnine;
  – oddaji, najemu ali zakupu;
  – drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.
  Storitve posredovanja v prometu z nepremičninami zajemajo opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za izvedbo pravnih poslov, ki so potrebna za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti naslednja dejanja:
  – sklenitev pogodbe o posredovanju;
  – seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, pomembnimi za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za sklenitev pogodbe o posredovanju, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev;
  – ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
  – pisna opozorila, obvestila, potrdila;
  – ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju;
  – oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega
  obveščanja ali na drug način;
  – prisotnost pri ogledu nepremičnine na strani naročitelja;
  – ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
  – seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
  – telefonsko komuniciranje s strankami;
  – sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla v zvezi z nepremičnino.
  3.2. V primeru, da nepremičninska družba spravi naročitelja v stik s tretjo osebo, katere podatke je naročitelju pred tem posredovala že druga nepremičninska družba, mora naročitelj nepremičninsko
  družbo o tem obvestiti v roku treh (3) delovnih dni od prejema obvestila iz strani nepremičninske družbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba na podlagi te pogodbe.

  4. DODATNE STORITVE
  4.1. Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali aneksu k pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.
  4.2. Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:
  – priprava predpogodbe in pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
  – zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
  – organizacija cenitve nepremičnine;
  – zastopanje v davčnih postopkih;
  – urejanje pravnega stanja nepremičnine;
  – organizacija notarskih storitev;
  – organizacija odvetniških storitev;
  – organizacija izdelave prevodov listin in overitev prevodov;
  – hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
  – hramba listin;
  – sodelovanje na licitacijah;
  – pridobivanje EMŠO in davčne številke za tujega državljana;
  – izdelava energetske izkaznice.
  4.3. Cene dodatnih storitev so določene v ceniku nepremičninske družbe.
  4.4. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za dodatne storitve v trenutku, ko so bile storitve opravljene, tudi če pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

  5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE
  5.1. Višino plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.
  5.2. Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4 % od pogodbene cene + DDV. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.
  5.3. V primeru, da nepremičninska družba katere izmed storitev iz točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega posla, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
  5.4. V plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami niso vključeni stroški notarskih storitev, cenitev, prevodov, pravniških oziroma odvetniških storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4. teh Splošnih pogojev.
  5.5. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
  5.6. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
  5.7. Plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju.
  5.8. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
  5.9. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje v prometu z nepremičninami tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik, ali njenim ožjim družinskim članom, in je bila ta pogodba sklenjena v času trajanja pogodbenega razmerja ali šest (6) mesecev po preteku pogodbenega razmerja z nepremičninsko agencijo.

  6. POVRNITEV STROŠKOV
  V primeru enostranskega odstopa od pogodbe o posredovanju s strani naročitelja pred potekom pogodbenega razmerja ali v primeru sklenitve pogodbe s tretjo osebo, s katero je vzpostavil stik naročitelj sam, se naročitelj zaveže nepremičninski družbi poravnati vse dejanske stroške, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, v znesku, ki ne presega 150 EUR, kot tudi izvesti plačilo za dodatne storitve, ki jih je posrednik do tistega trenutka že opravil (npr. izdelava predpogodbe). Če pa je naročitelj ob tem ravnal v slabi veri oziroma nepošteno, je dolžan plačati celotno plačilo za posredovanje v prometu z nepremičninami.

  7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN TRETJE OSEBE
  7.1. Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.
  7.2. Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o sklenitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko.
  7.3. Kadar nepremičninska družba na podlagi pisnega dogovora z naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.
  7.4. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do trenutka sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

  8. FIDUCIARNI RAČUN
  Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

  9. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO
  Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police in višina zavarovalne vsote so navedeni v pogodbi o posredovanju.

  10. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU
  V primeru, da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju z drugo nepremičninsko družbo in preko kogar koli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

  11. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA
  Nepremičninska družba lahko po pisnem dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe, v sklopu pogodb o poslovnem sodelovanju, ki jih ima nepremičninska družba sklenjene z drugimi nepremičninskimi družbami.

  12. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA
  12.1. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, zlasti dokazila o lastništvu, vključno z zemljiškoknjižnim izpiskom in pogodbami, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine.
  12.2. Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.
  12.3. Naročitelj bo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dneh od spremembe, pisno obvestil nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajne cene, datumu vseljivosti nepremičnine idr.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja  nepremičnine.
  12.4. Naročitelj bo v primeru, ko bo nepremičnino tržil tudi sam ali preko drugih nepremičninskih družb, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju.
  12.5. Naročitelj se zavezuje, da bo v primeru, da sam ali s posredovanjem druge nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene (pred)pogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku osmih (8) dni od sklenitve (pred)pogodbe nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in ji izročil kopijo te pogodbe.
  13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA
  13.1. Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljevih kršitev pogodbenih obveznosti.
  13.2. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
  – naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča ogled nepremičnine;
  – naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
  – naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod drugačnimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
  – naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
  – naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;
  – naročitelj informacije v zvezi z nepremičninami in prizadevanji nepremičninske družbe, ki jih je izvedel pri nepremičninski družbi in so poslovna skrivnost, posreduje tretjim osebam.

  14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV
  Naročitelj izrecno in nepreklicno soglaša in pooblašča nepremičninsko družbo, da v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene (pred)pogodbe, katere predmet je nepremičnina, opravi poizvedbe o morebitni sklenjeni tovrstni pogodbi, pri čemer ta pravica zajema tudi pravico do vpogleda in prepisa pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

  15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA
  15.1. Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zneskom, določenim z Zakonom o preprečevanju pranja denarja, ter v nekaterih drugih primerih, določenih z zakonom, zavezana opraviti pregled stranke. Pregled zajema:
  – ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
  – ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
  – pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
  – redno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.
  15.2. Naročitelj je seznanjen in soglaša, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnjem odstavku pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja osebnega dokumenta.

  16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV
  16.1. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, naročitelj soglaša, da nepremičninska družba fotokopira in hrani kopijo njegovega osebnega dokumenta.
  16.2. Nepremičninska družba na kopiji osebnega dokumenta označi:
  – da gre za kopijo;
  – svoj naziv;
  – namen kopiranja;
  – opozorilo o prepovedi uporabe v druge namene; in
  – pravno podlago za kopiranje – pisna privolitev.
  16.2. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za sklepanje, izvajanje ali spreminjanje pogodbe. 6.3. Vse osebne podatke naročitelja bo nepremičninska družba uporabljala in hranila kot zaupne skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

  17. ČAS TRAJANJA IN ODPOVED POGODBE
  17.1. Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev.
  17.2. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju za enako obdobje (9 mesecev).
  17.3. Pogodba preneha veljati:
  – s potekom časa;
  – z odpovedjo pogodbe o posredovanju;
  – z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju;
  – v drugih primerih, ki jih določa zakon.
  17.4. Stranki lahko kadar koli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z načelom dobre vere in poštenja, z odpovednim rokom petnajst (15) dni. Odpoved mora biti podana v pisni obliki, s priporočeno pošto na naslov drugopogodbene stranke, kot izhaja iz pogodbe. Odpovedni rok začne teči naslednji dan po prejemu.

  18. VELJAVNO PRAVO
  Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba in Splošni pogoji ne urejajo, se uporablja Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami, in slovensko pravo, brez uporabe kolizijskih pravil.

  19. REŠEVANJE SPOROV
  Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se za primer, ko je naročitelj pravna oseba, določi pristojnost Stalne arbitraže pri GZS, če pa je naročitelj fizična oseba, se določi pristojnost krajevno in stvarno pristojnega sodišča po sedežu nepremičninske družbe.

  20. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
  Splošni pogoji veljajo od 1. 9. 2020. Splošni pogoji so objavljeni na vidnem mestu v prostorih nepremičninske družbe.

  V Bohinjski Bistrici, dne 1. 9. 2020